הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום תקשורת ואלקטרוניקה סופי – 150819.pdf