הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים-בתחום מדעי החיים סופי 150819.pdf