הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים-תחום מערכות סופי – 150819.pdf