הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום תוכנה סופי – 150819.pdf