נספח מס’ 4 – תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו -נקי – תיקון – 1-8-19.docx