הסכם נספח למכרז יזמות צעירה – מתוקן לאחר שאלות הבהרה.pdf