נספח 3 – ערבות הגשה – עם תיקונים בסימון שינויים – 22-7-19.doc