מנהלי מאגדים אפריל 2019 -טופס הצעה מסמכים שיש להגיש בהקלדה.docx