חוברת הצעה-מתוקן לאחר מענה לשאלות הבהרה מס 3-להגשה.docx