חוברת ההצעה-מתוקן לאחר מענה לשאלות הבהרה מס 3-בגרסת שינויים.pdf