מסמכי המכרז-מתוקנים לאחר מענה לשלאות הבהרה מס 3.pdf