מסמכי המכרז-מתוקן לאחר שאלות הבהרה סבב 2 -090419.pdf