נספח 5 להליך תחרותי – תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו.docx