נספח 4 להליך תחרותי – תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים – שכר מינימום.doc