חוברת ההצעה-מתוקן לאחר סבב שני של שאלות הבהרה.docx