הסכם נספח למכרז-מתוקן לאחר סבב שני של שאלות הבהרה.pdf