נספח 3- תקנות לעידוד מופ בתעשייה (התניית אישורים- שכר המינימום).docx