נספח 2 לנוהל – הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המופ.docx