נספח 1 לנוהל – תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל.docx