נספח 5 להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 38)_ תצהיר מורשה חתימה של המבקש ושל כל אחד מבעלי מניותיו.docx