נספח 3 להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 38)_ערבות הגשה.doc