נספח 2 להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 38)_הצהרות והתחייבויות המבקש.doc