נספח 10 – דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות – עם תיקונים בסימון שינויים – 24-1-19.docx