נספח 8 – כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות – עם תיקונים בסימון שינויים – 24-1-19.docx