נספח 6 – התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה – עם תיקונים בסימון שינויים – 28-1-19.doc