נספח 5 – הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום) – עם תיקונים בסימון שינויים – 23-1-19.doc