נספח מס’ 4 – תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו – 28-1-19.docx