נספח 3 – ערבות הגשה – עם תיקונים בסימון שינויים – 23-1-19.doc