נספח 2 – תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה – עם תיקונים בסימון שינויים – 23-1-19.docx