04.02.2019 נספח 1 להליך תחרותי – מסמך בקשה לקבלת זיכיון – הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות.docx