מסמכי מכרז שילוט-מתוקנים לאחר הבהרות-(בעקוב אחר שינויים).pdf