מנהלי מאגדים -טופס הצעה-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-101218.pdf