מסמכי מכרז מנהלי מאגדים-מתוקנים לאחר שאלות הבהרה-101218.pdf