הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים-ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-בגרסת שינויים.pdf