רשימת מציעים-פיתוח תרופות – מתוקן לאחר שאלות הבהרה-בגרסת שינויים.pdf