רשימת מציעים-סייבר-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-בגרסת שינויים.pdf