רשימת מציעים-למידה עמוקה – מתוקן לאחר שאלות הבהרה-בגרסת שינויים.pdf