הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים-ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה-071118.docx