טופס הצעה- מכרז רואי חשבון-נספח ב-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-נקי סופי להגשה.pdf