הסכם נספח למכרז רואי חשבון-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-בגרסת שינויים.pdf