מסמכי מכרז רואי חשבון-מתוקנים לאחר שאלות הבהרה-בגרסת שינויים.pdf