הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים-תחום פיתוח תרופות.pdf