הסכם נספח למכרז חללי עבודה-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-בגרסת שינויים.pdf