הצטרפות לרשימת המציעים

Untitled

גודל הקובץ המקסימלי: 750 TIFF , BMP, JMP,PDF : על מנת להיכלל ברשימת המציעים, יש לצרף את מסמכי החובה סוגי הקבצים שניתן לצרף הםKB

Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.