נספח 2 לטופס לניקוד האיכות למכרז פומבי – טופס למילוי בהקלדה.docx