פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 5.1.17.pdf