פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 5.10.16.pdf