פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 30.10.16.pdf