מכרז מסגרת – ייעוץ אסטרטגי וכלכלי – מתוקן לאחר שאלות הבהרה.pdf