הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות – 16.09.2018.pdf